Abonnementsvilkår pr. 1. januar 2018

Abonnementsindhold

Disse abonnementsvilkår er gældende for dit køb af skolemælk gennem netbutikken i Mejeriernes Skolemælksordning. Inden aftalen indgås, vil du få oplyst, hvilket produkt du har valgt, og det samlede beløb, der vil blive trukket på din konto. Det valgte produkt vil blive leveret til den skole, som du har angivet for dit barn. Leveringsstart og -slut afhænger af dit barns skoles undervisningskalender og vil blive oplyst i den kvitteringsmail, som du får tilsendt umiddelbart efter bestillingen. Mejeriernes Skolemælksordning kan foretage ændringer i leveringsformen og abonnementsindholdet. Skifter dit barn skole eller klasse, er det dit ansvar at sørge for at informere Mejeriernes Skolemælksordning om skiftet - enten ved selv at registrere det på din profil på skolemælk.dk eller ved at kontakte vores kundeservice på mail eller telefon senest 14 dage før, skiftet skal ske. Se det aktuelle abonnementsindhold på skolemælk.dk eller kontakt vores kundeservice. Ændringer i abonnementsvilkårene vil blive varslet med minimum 30 dages varsel. Du kan skifte produkt, holde pause og ændre leveringssted løbende med et varsel på mindst 14 dage til en mandag (dog kan der forekomme forlængelser i forbindelse med skolernes ferieperioder). I forbindelse med ferie og helligdage kan der dog være afvigelser.

Kundeklub
Som en del af dit abonnement på skolemælk bliver du en del af Skolemælks Kundeklub. Her får du adgang til rabatter, tilbud, invitationer til specielle arrangementer, mv. fra Skolemælks samarbejdspartnere, som du frit og uden omkostning kan benytte. Opsiger du dit abonnement på skolemælk, bortfalder dit medlemskab af Skolemælks Kundeklub, og du har ikke længere adgang til rabatter, tilbud, invitationer til events, mv. Du kan vælge at modtage informationer om tilbud fra Skolemælks Kundeklub ved aktivt at tilmelde dig nyhedsbrev fra Skolemælks Kundeklub. Dette gør du fra din personlige side på skolemælk.dk.

Personlig side (din konto)

Med et abonnement hos Mejeriernes Skolemælksordning opretter du en personlig side i netbutikken på skolemælk.dk. Dine loginoplysninger er personlige og må ikke benyttes af andre. I tilfælde af misligholdelse forbeholder Mejeriernes Skolemælksordning sig retten til at spærre adgangen og opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning. På din konto kan du hæve et eventuelt tilgodehavende, ligesom vi på din konto vil godtgøre beløb for eventuelle ekstra mælkefri dage eller lignende. 

Pris og leveringsdage

Stykprisen for mælk indeholdt i abonnementet følger den til enhver tid gældende prisliste, som fremgår af Mejeriernes Skolemælksordnings hjemmeside, https://www.skolemaelk.dk/saadan-fungerer-skolemaelk/priser/. Såfremt abonnementet er solgt i forbindelse med en kampagne, vil prisen efter kampagneperiodens udløb følge den gældende prisliste eller aftale. Mejeriernes Skolemælksordning forbeholder sig retten til at justere priser. Dette kan bl.a. ske som følge af inflation, ændringer i priser hos vores underleverandører, ændringer i lønniveauet og/eller ændringer i vores produkter. Prisændringer varsles med minimum 30 dages varsel. Antallet af leveringsdage fastsætter den enkelte skole pr. skoleår, og det er det antal leveringsdage, der betales for. Skulle en skole efter det tidspunkt vælge en eller flere mælkedage fra, godtgør vi stykprisen pr. dag og sætter beløbet ind på din konto. Skolen kan til- og fravælge leveringsdage ud fra det antal maks. dage, som skolen først har valgt. Din saldo på kontoen vil derfor blive reguleret efter dette.

Betaling

Du betaler forud for abonnementet efter valgte betalingsfrekvens på én af følgende måder:

  • Betalingskort med betaling 4 eller 11 gange om året (Dankort, VISA-Dankort, VISA, VISA Elektron, MasterCard og Master Debet). Kortinformationer sendes på en sikker måde vha. SSL-kryptering (Secure Socket Layer). Når der betales med kort, registrerer du samtidig dit kort og accepterer, at betaling for nye rater automatisk trækkes fra den konto, dit kort er tilknyttet, indtil abonnementet opsiges eller udløber. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til fremtidige trækninger på dit kort.
  • Tilmelding til Betalingsservice, hvor betaling foregår 2 gange årligt i samarbejde med NETS. Ønsker du at betale dit abonnement via Betalingsservice, vil du i købsforløbet blive bedt om at tilmelde dig Betalingsservice, hvilket således er en betingelse for, at abonnementet aktiveres. Du vil ligeledes blive bedt om at lave en straksbetaling med betalingskort, MobilePay eller pr. opkrævning, der dækker abonnementet indtil Betalingsservice træder i kraft.  

Fortrydelsesret og opsigelse

Der er ingen fortrydelsesret på det foretagne køb, idet forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret ikke omfatter køb af fødevarer. 

Abonnementet er fortløbende, indtil det opsiges eller til det tidspunkt, hvor dit barn går ud af 9. klasse. Når den sidste ordre afmeldes eller udløber, stopper abonnementet. Du kan til enhver tid afmelde din ordre og dermed abonnementet på skolemælk.dk eller ved at kontakte vores kundeservice. Opsigelse af abonnementet skal ske med et varsel på mindst 14 dage til en mandag (dog kan der forekomme forlængelser i forbindelse med skolernes ferieperioder). Udbetaling af en saldo i dit favør kan ske via din konto på skolemælk.dk eller ved henvendelse til kundeservice og sker via bankoverførsel inden for en uge.

Levering, reklamation og godtgørelse 

Mejeriernes Skolemælksordning leverer mælken til dit barns skole, og Mejeriernes Skolemælksordning er ikke ansvarlig for forhold, der måtte indtræffe, efter mælken er leveret til skolen.

Ved reklamation kontaktes vores kundeservice inden for rimelig tid efter, at den pågældende fejl eller mangel er opdaget. Såfremt et produkt udebliver, og dette skyldes forhold hos vores leverandør, forbeholder Mejeriernes Skolemælksordning sig retten til at levere et passende erstatningsprodukt, såfremt dette er muligt. Såfremt det ikke er muligt at levere et erstatningsprodukt, godtgøres et beløb svarende til stykprisen for det udeblevne produkt. Vælges der at holde pause med produktet, godskrives abonnementet med stykprisen for produktet pr. valgt pausedag.

Force majeure

Mejeriernes Skolemælksordning er ikke erstatningsansvarlig over for dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til, krig, brand, strejke hos vores leverandører, lock-out eller vejrlig og naturkatastrofer.

Lovvalg

Din ordreafgivelse og dit køb ved Mejeriernes Skolemælksordning er underlagt almindelig dansk lovgivning og eventuelle tvister skal afgøres ved de danske domstole.

Læs om persondata og databeskyttelse i vores Privatlivspolitik her

 

Klageret

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Mejeriernes Skolemælksordnings kundeservice på 87312140 eller skolemaelk@mejeri.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
 
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Kontaktoplysninger
Mejeriernes Skolemælksordning
Agro Food Park 13
8200 Århus N
Tlf.: 87 31 21 40 
E-mail: skolemaelk@mejeri.dk

 

Subscription terms as of 1 January 2018 (English version)

Subscription Content

These subscription terms are applicable to your purchase of school milk through the website of the Danish Dairy Board’s School Milk Scheme (Mejeriernes Skolemælksordning). Before the agreement commences, you will be informed about the product you have chosen and the total amount to be withdrawn from your account. The selected product will be delivered to the school which you have nominated for your child. Delivery start and end dates will depend on your child’s school calendar and will be indicated in the e-mail receipt sent to you immediately following the placement of your order. If your child changes school or class, it is your responsibility to inform the Danish Dairy Board’s School Milk Scheme about these changes - either by updating the information on your profile at skolemælk.dk or by contacting our customer service by mail or phone no later than 14 days before the changes are to be effected. The Danish Dairy Board’s School Milk Scheme may make changes to the delivery form and subscription content. Please refer to the current subscription content at skolemælk.dk or contact our customer service. A minimum of 30 days’ notice will be given for any changes to the subscription terms. You can change the product, suspend deliveries or change the delivery place at any time by giving at least 14 days’ notice before any Monday (although extensions may be relevant in connection with the school’s holiday periods). Variations may occur in relation to holidays and public holidays.

Customer club

As part of your subscription on school milk you will automatically be a member of the of The School Mils Scheme’s Customer Club and hence has access to a number of benefits such as discounts, special offers, invitations to special events, etc. from The School Mils Scheme’s partners which you can use freely and at no cost.

If you cancel your subscription on school milk, you will no longer have access to the offers in the customer club. You can choose to receive information about the offers from The School Mils Scheme’s Customer Club by mail or text. You can subscribe to this newsletter from your personal profile on Skolemaelk.dk.

Personal page (your account)

When you subscribe to the Danish Dairy Board’s School Milk Scheme, you will set up a personal page in the online shop at skolemælk.dk. Your login details are personal to you and must not be used by others. In the event of these terms being breached, the Dairy Board’s School Milk Scheme reserves the right to block access and cancel the subscription with immediate effect. You may have a receivable balance on your account, as we will reimburse your account for any extra milk-free days or similar. 

Prices and delivery days

The unit price for milk included in the subscription will be as shown on the current price list, which can be found on the website of the Danish Dairy Board’s School Milk Scheme at skolemaelk.dk/saadan-fungerer-et-skolemaelksabonnement/priser. Where a subscription is sold in relation to a campaign, the price after the campaign period ends will be as indicated on the current price list or as agreed. The Danish Dairy Board’s School Milk Scheme reserves the right to adjust its prices. This could happen as the result of e.g. inflation, changes in our subcontractors’ prices, changes in salary levels and/or changes to our products. A minimum of 30 days’ notice will be given in the event of price changes. The number of delivery days will be set by the individual school at the start of the school year, and this will be the number of delivery days paid for. If a school opts for fewer milk days after that point in time, we will reimburse your account with an amount equivalent to the unit price per day. The school can opt for more or fewer delivery days than the maximum number of days which it originally chose. Your account balance will be adjusted accordingly.

Payment

You will pay your subscription in advance according to the chosen payment frequency in one of the following ways:

  • With a payment card (Dankort, VISA-Dankort, VISA, VISA Elektron, MasterCard og Master Debet) four or eleven times a year. Card details are sent securely using SSL encryption (Secure Socket Layer). You will register your card upon payment and at the same time accept that payments for new instalments will be automatically withdrawn from the bank account linked to your card until such time as the subscription is cancelled or expires. You can withdraw your consent for future withdrawals to be made from your account at any time.
  • By registering with Betalingsservice, where payment is made twice a year using NETS. If you wish to pay your subscription using Betalingsservice, you will be asked to register with Betalingsservice at the end of the transaction session. This is a condition for activation of the subscription. You will also be asked to make an immediate payment by card, MobilePay or direct debit demand to cover the subscription until the Betalingsservice becomes effective.  

Right to cancel or withdraw

The completed purchase is not covered by the rules on withdrawal and cancellation rights within the Danish Consumer Contracts Act as these do not apply to food products. 
 

The subscription will continue until it is cancelled or until your child completes ninth grade. The subscription will be terminated when the last order is cancelled or expires. You can cancel your order or subscription at any time at skolemælk.dk or by contacting our customer services. Notice of cancellation must be given at least 14 days in advance of any Monday (although extensions may be relevant in connection with the school’s holiday periods). Payment of any amount owing to you will be managed through your account at skolemælk.dk or by contacting customer services and will be completed by bank transfer within one week.

Delivery, complaints and reimbursements 

The Danish Dairy Board’s School Milk Scheme delivers the milk to your child’s school and is not responsible for conditions which may arise after the milk has been delivered there.

Complaints should be made by contacting our customer services within a reasonable time period after the particular error or omission has been discovered. If a product is unavailable as a result of conditions at our suppliers, the Dairy Board’s School Milk Scheme reserves the right to deliver a suitable replacement product wherever possible. If it is not possible to deliver a replacement product, a reimbursement equivalent to the unit price of the unavailable product will be made. If you choose to suspend deliveries of a product, your subscription will be credited with an amount equivalent to the unit price of the product per suspended day.

Force majeure

The Danish Dairy Board’s School Milk Scheme is not obliged to offer a replacement product or compensation in the event of a missing delivery where this is due to a force majeure event. Force majeure events include, but are not limited to, war, fire, strikes at our suppliers’, lock-outs or weather-related and natural catastrophes.

Governing law

Your orders placed and purchases made with the Danish Dairy Board’s School Milk Scheme are subject to general Danish law and any disputes will be settled by the Danish courts.

Read about personal information and data protection in our Privacy Policy here

If you have complaints

If you wish to make a complaint, please contact our Customer Service, by phone +45 87312140 or by e-mail skolemaelk@mejeri.dk. If a solution is not possible, please contact:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

If you are a citizen in another EU country than Denmark, please send your complaint to the European Commission online Dispute Resolution - http://ec.europa.eu/odr

Contact information
Mejeriernes Skolemælksordning
Agro Food Park 13
8200 Århus N., Denmark
Tel.: +45 87 31 21 40 
E-mail: skolemaelk@mejeri.dk