Forældre er vigtige for børns læring

Rasmus Edelberg, landsformand for Skole og Forældre

Hvis du som forælder læser højt for dine børn, lærer de mere i skolen. Hvis du snakker om samfundsforhold med dine teenagere, klarer de sig også bedre fagligt. Hvis du viser dine børn, at klassefællesskabet er vigtigt, og hvis du hjælper med at løse problemerne i dine børns klasse på en fornuftig måde, i samarbejde med de andre forældre og lærerne, trives dine børn bedre i skolen. 

Der er mange gode grunde til, at du som forælder skal engagere dig i dine børns skole. Det er nemlig veldokumenteret, at skoleelevers læringsresultater kan forbedres betydeligt ved at sætte forældrene i stand til bedre at forstå deres rolle som hjælp og støtte for børnenes læring.

Det gælder vel at mærke for alle slags forældre. Også forældre, der ikke har en uddannelse selv. Det handler ikke om, hvor veluddannet man er som forælder, men snarere om, hvor involveret man er i sit barn og dets skolegang.

Mange af vi forældre kan være bekymrede for, om vores børn lærer nok i grundskolen, og om de lærer det rigtige, så de kan blive kompetente borgere i det komplekse og globaliserede samfund, de er født ind i. Den samme bekymring har regering og eksperter. Er der faglighed nok? Er undervisningsmetoderne de rigtige? Er lærerne dygtige nok? Er der penge og tid nok til at gøre det rigtige? Skal børnene begynde tidligere i skolen? Skal de uddanne sig hurtigere? - osv.

I den danske debat og i det brogede billede af visioner og ideer, tiltag og omlægninger er der meget få, der snakker om den helt oplagte og nemt tilgængelige ressource, der ligger lige til højrebenet, nemlig: Vi forældre!

Undersøgelser viser, at de børn, der klarer sig bedst i skolen, har forældre, der:

  1.  Giver børnene et trygt og stabilt hjemmemiljø at vokse op i
  2.  Taler og diskuterer med deres børn
  3.  Har forventninger til deres børn og dermed er med til at forme barnets eget billede af sig   selv som et lærende individ
  4.  Deltager aktivt i skolens arrangementer.

I Folkeskolelovens formålsparagraf står der faktisk også, at folkeskolen skal opnå sine resultater "... i samarbejde med forældrene".

Folkeskoleloven, § 1

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Hvordan støtter vi bedst vores børn?

Danmark er allerede verdensmester i skole-hjem-samarbejde, men selv en mester kan blive bedre. Mange forældre er usikre på, hvad de kan gøre for at understøtte deres børns læring. Derfor har Skole og Forældre sammen med Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening udgivet en række hæfter, som du kan bruge, hvis du ønsker vejledning i at støtte dit barns faglige og personlige udvikling i skolen.

De ni hæfter kan frit downloades her. De er skrevet af fagkyndige eksperter og vedrører fagene dansk, matematik, naturfag, engelsk, praktisk/musiske fag, kristendomsundervisning, historie - og lektielæsning og forældrestøtte generelt, samt forældrenes rolle.

Skole og Forældre

Skole og Forældre er en landsdækkende organisation for forældre, der har børn i folkeskolen. 8 ud af 10 skolebestyrelser på folkeskoler er medlemmer af foreningen

Engang var skolen lukket land for forældrene, og lærernes ord var lov. Forældrene havde ikke mulighed for at stille krav eller bidrage med ideer til deres børns hverdag i skolen. I dag er det sådan, at forældrene har flertal i folkeskolernes skolebestyrelser. Ud over at være bindeled imellem skole og forældrene, har forældrene således mulighed for at udøve afgørende indflydelse på deres børns skoleliv gennem skolebestyrelsen.

Foreningen Skole og Forældre støtter forældre i skolebestyrelserne og udgiver magasinet Skolebørn, som alle medlemsskolens forældre kan læse via ForældreIntra.

Skole og Forældres mål er:

  1. At styrke samarbejdet mellem hjem og skole
  2. At påvirke skolepolitiske holdninger i offentligheden
  3. At påvirke lovgivningen i spørgsmål om skolepolitik.

 Du kan læse mere om Skole og Forældre her.