Forældre - en ressource i børns læring

Forældre - en ressource i børns læring

Benedikte Ask Skotte

Forældre - en ressource i børns læring

Mange af vi forældre er bekymrede for, om vores børn lærer nok i grundskolen, og om de lærer det rigtige, så de kan blive kompetente borgere i det komplekse og globaliserede samfund, de er født ind i. Den samme bekymring har regering og eksperter. Er der faglighed nok? Er undervisningsmetoderne de rigtige? Er lærerne dygtige nok? Er der penge og tid nok til at gøre det rigtige? Skal børnene starte tidligere i skolen? Skal de uddanne sig hurtigere - osv.

I den danske debat og i det brogede billede af visioner og ideer, tiltag og omlægninger er der meget få, der snakker om den helt oplagte og nemt tilgængelige ressource, der ligger lige til højrebenet, nemlig: Vi forældre!

Irma-direktøren Alfred Josefsen har tankevækkende udtalt, at forældre skal redde folkeskolen. Hvis vi modererer udsagnet til, at forældre kan redde folkeskolen, indeholder det en sandhed, som kan dokumenteres i undersøgelser, forskning og erfaringer. Det er nemlig veldokumenteret, at skoleelevers læringsresultater kan forbedres betydeligt ved at sætte forældrene i stand til bedre at forstå deres rolle som hjælp og støtte for læringsprocessen*. Dette gælder vel at mærke for alle slags forældre. Også forældre, der ikke har en uddannelse selv. Det handler nemlig ikke om, hvor veluddannet man er som forælder, men snarere om, hvor involveret man er i sit barn og dets skolegang. Undersøgelser viser, at de børn, der klarer sig bedst i skolen, har forældre, der

 • giver børnene et trygt og stabilt hjemmemiljø at vokse op i
 • taler og diskuterer med deres børn
 • har forventninger til deres børn og dermed er med til at forme barnets eget billede af sig selv som et lærende individ
 • deltager aktivt i skolens arrangementer**.

I Folkeskolelovens formålsparagraf står faktisk også, at folkeskolen skal opnå sine resultater "... i samarbejde med forældrene".

Folkeskoleloven

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der

 • forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere
 • gør dem fortrolige med dansk kultur og historie
 • giver dem forståelse for andre lande og kulturer
 • bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen
 • fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Hvordan støtter vi bedst vores børn?

Forældrenes støtte har stor betydning for, hvordan børn har det, og hvad de lærer i skolen. Danmark er verdensmester i skole-/hjem samarbejde, men vi kan gøre det endnu bedre.

Mange forældre er usikre på, hvad de kan gøre for at understøtte deres børns læreprocesser. Derfor har Skole og Samfund sammen med Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening udgivet en række hæfter, som du kan bruge, hvis du ønsker vejledning i at støtte dit barns faglige udvikling.

Hæfterne er skrevet af fagkyndige og udkom i september 2006 med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet. De 7 hæfter, der hidtil er udkommet, vedrører fagene dansk, matematik, naturfag, engelsk og praktisk/musiske fag - og lektielæsning og forældrestøtte generelt. De sælges for et meget lille beløb hos Skole og Samfund og kan også downloades fra www.skole-samfund.dk.

Du kan, allerede inden dit barn begynder i skolen, have glæde af hæfte Nr. 1. Forældre som aktive medspillere i skolen af cand.pæd. Helge Christiansen.

Skole og Samfund 

Skole og Samfund er den landsdækkende organisation for forældre, der har børn i folkeskolen. Næsten alle skolebestyrelser er medlemmer af foreningen, og derudover har foreningen også personlige medlemmer.
   Engang var skolen lukket land for forældrene, og lærernes ord var lov. Forældrene havde ikke mulighed for at stille krav eller bidrage med ideer til deres børns hverdag i skolen. I dag er det sådan, at forældrene har flertal i folkeskolernes skolebestyrelser. Ud over at være bindeled imellem skole og samfund har forældrene således mulighed for at udøve afgørende indflydelse på deres børns skoleliv.
   Foreningen Skole og Samfund støtter forældrene i skolebestyrelserne og hjælper dem i deres arbejde med at gøre deres indflydelse gældende.

Skole og Samfund har som mål: 

 • At styrke samarbejdet mellem hjem og skole
 • At påvirke skolepolitiske holdninger i offentligheden
 • At påvirke lovgivningen i spørgsmål om skolepolitik

Skole og Samfund tilbyder en række ydelser til sine medlemmer. Bl.a. kurser om skolebestyrelsens arbejde, foredrag og rådgivning i konkrete sager. Foreningen udgiver også bladet Skolebørn, der handler om skolens liv og udvikling, og den udgiver forskellige publikationer, der ruster medlemmerne til arbejdet i skolebestyrelsen.
   Skole og Samfund udgiver også en skolestartspakke til nye forældre og børn - og pjecer om, hvordan du som forælder kan støtte dit barns læring i de enkelte fag. De kan alle bestilles eller downloades på foreningens hjemmeside www.skole-samfund.dk.

 
* Dette er netop emnet for en forskningsoversigt, som den britiske regering fik lavet i 2003 ved professoer Charles Desforges - "The impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil Achievement and Adjustement"

** Kilde: Desforges' rapport "The impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil Achievement and Adjustment"

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk